Ovaj proizvod više nije dostupan. Sve proizvode možete pogledati OVDJE.

Excipial Deoforte krema 50ml

Excipial Deoforte krema 50ml

Proizvođač: Spirig

60,98 kn

Excipial DeoForte

Ex­ci­pial Deo­For­te ne­ma­sna je kre­ma za vanj­sku primjenu ko­ja spre­ča­va pretjera­no zno­je­nje. Ak­tiv­na tvar, alu­mi­nijev - hid­rok­si­klo­rid (15%). dje­lu­je pro­tiv po­jačanog izlučivanja znoja, po­seb­no na dla­no­vi­ma i sto­pa­li­ma te u području pazuha. Osim što spreča­va zno­je­nje Excipial DeoForte dje­lu­je an­ti­bak­te­rij­ski i ukla­nja neu­god­ne tje­le­sne mi­ri­se. Nor­ma­l­iza­ci­ja izlučivanja zno­ja na­stu­pa br­zo i tra­je du­go.Način primjene:Ex­ci­pial Deo­For­te na­no­si se pr­va 3 - 4 da­na sva­ki dan nave­čer na či­stu, suhu i nenadra­že­nu ko­žu. Na­kon toga dovoljno ga je nanositi samo od 2 do 3 pu­ta na tjed­an, također navečer, kako bi se postigao zadovoljavajući učinak.Upozorenja!
Ex­ci­pial Deo­For­te namijenjen je samo za vanjsku primjenu.
Postoji li poz­na­ta preo­sjet­lji­vo­st na jed­nu ili više kom­po­nenata pre­pa­ra­ta, krema se ne smije upotrebljavati. Jednako tako, pro­iz­vod se ne smi­je na­no­si­ti na upa­lje­nu kožu niti na ko­žu s de­ge­ne­ra­tiv­nim pro­mje­na­ma. U vrlo osjet­lji­vih oso­ba mo­že izaz­va­ti isu­ši­va­nje ko­že.
Pri iritaciji, crvenilu, svrbežu ili bilo kakvim drugim neugodnim promjenama na području na koje je nanesen Excipial DeoForte, treba prekinuti njegovu upotrebu.
Na­kon ukla­nja­nja pa­zu­šnih dla­či­ca tre­ba pri­če­ka­ti naj­ma­nje 12 sa­ti do nanošenja Ex­ci­pial Deo­For­tea
Pakiranje:Tuba s aplikatorom sadržava 50g.

Šifra artikla: 99912079

Kategorije: Dezodoransi, Kozmetika


Pitajte nas

Ako imate kakvih pitanja rado ćemo Vam odgovoriti! Najdraže nam je popričati s Vama uživo u ljekarni, ali uvijek smo dostupni i na e-mailu: info@ljekarna-marusic.hr ili telefonu: 01 / 244 66 60.